Council of engineers

โครงการนำร่องเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE)

           TABEE หรือ Thailand Accreditation Body for Engineering Education เป็นระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกรที่วิศวฯ 

            ความจำเป็นในการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาว่ามีมาตรฐานคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจอันจะยังประโยชน์ให้สภาวิศวกรสามารถกำกับ ดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมโดยรวม เช่น นักศึกษา สถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และสังคม เป็นต้น

Scroll to Top