ข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร)

สรุปรายชื่อ นศ. แลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ข้อมูลจำนวนเงินวิจัย

ข้อมูลผลงานที่อาจารย์ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus

ข้อมูลผลงานที่นักศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

ข้อมูลลงตารางองค์ 1 ข้อ 10 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

10.1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร

10.2 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

จำนวนนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ 2560

ข้อมูล AUN

รายงานผลสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558

เกณฑ์ข้อ 11.3 รายงานผลสำรวจการได้งานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับหลักสูตร) ปี 2560

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับคณะ) ปี 2560

ข้อมูลความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก จากสำนักทะเบียน

Scroll to Top